วิชา พื้นฐานการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิชา การเขียนโปรแกรม1
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวช.2/2
ม.5/1 ห้อง 1,2 และ 8
ม.1 ห้อง 6-10